Οι κανόνες μεταφοράς

Οι Κανόνες Μεταφοράς και προσθηκών που είναι διαθέσιμες στην κεντρική διοίκηση της ΩΣ Διαχείριση Φορτίου του Σκάφους, που βρίσκεται στο Ταλίν, τριάντα πέντε και σχετικά με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα

Κανόνες Μεταφοράς αποτελούν ένα έγγραφο που ρυθμίζουν την πλειοψηφία των νομικών και τεχνικών θεμάτων σε σχέση με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Σύμφωνα με τους Σιδηροδρόμους Πράξη μια επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών, μπορεί να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή άλλες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών για το κοινό σιδηροδρομικό αποκλειστικά βάσει των Κανόνων Μεταφοράς. Οι Κανόνες Μεταφοράς σιδηροδρομικών επιχείρηση μεταφορών ορίζει τους όρους μεταφοράς επιβατών ή μεταφορά φορτίου με βάση τους τύπους εμπορευμάτων ή του τροχαίου υλικού.

Επιπλέον, οι Κανόνες των Μεταφορών αντανακλούν επίσης: Σύμφωνα με τέσσερις οκτωβρίου Οδηγία Νο του ο Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών, της εσθονίας, των Σιδηροδρόμων Κανόνες Μεταφοράς εγκρίθηκαν. Οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από ΌΣΟ Φορτίου να διεξάγονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς. Η επικύρωση των Κανόνων Μεταφοράς και των τροποποιήσεών τους, είναι ένα θέμα αρμοδιότητας του Τεχνικού Εποπτεύουσα Αρχή.